کادر مدرسه

کادر مدرسه

موسس : آقای غلامرضا حبیبی 

مدیر : آقای داود اسماعیل زاده

معاون آموزشی و فرهنگی : امیر حسین آبرود

روابط عمومی : امیر حسین حبیبی

امتیاز دهید

نظرات و پیشنهادات

Top